Dutch group

Dutch group                                                                             

Dinsdag 11 september: 13.00 tot 15.00 REC-B3.01                

Dinsdag 18 september: 13.00 tot 15.00 REC-B3.01                 

Dinsdag 25 september: 13.00 tot 15.00 REC-B3.01               

Woensdag 3 oktober: 13.00 tot 15.00 Locatie volgt nog          

Woensdag 10 oktober: 13.00 tot 15.00 E0.05                          

Woensdag 17 oktober: 13.00 tot 15.00 BK.01    

Cancel